İcap Nöbetleri – Duyuru

12 Nis 2012

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı’nın Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulanma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ dayanak gösterilerek alanında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği söz konusu Tebliğin bazı hükümleri ile icap nöbetine dair anılan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesinin E.2010/8473 sayılı dosyasında görülen davayı açmıştır.

Bir hekim tarafından da bu yöndeki icap nöbeti işlemi ile işlemin dayanağı olan Tebliğin anılan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Danıştay 12. Dairesi E.2011/311 sayı ve 09.06.2011 günlü kararı ile Tebliğ hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ancak bu karar Sağlık Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.10.2011 tarih ve 2011/731 itiraz numaralı kararıyla kaldırılmıştır.

Bu karar üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Valiliklere branşında tek olan uzman hekimlere ücreti karşılığında icap nöbeti düzenlenmesine ilişkin 2 Şubat 2012 günlü genel yazı gönderilmiştir.

Her iki davada da esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir. Bununla birlikte Kurul kararı ve Sağlık Bakanlığı’nın anılan yazısı ile birlikte görev yaptıkları yerlerde branşında tek olan uzman hekimlere icap nöbeti uygulamasına hız verilmiştir. Nitekim hekimlerden konuyla ilgili olarak Birliğimize çok sayıda başvuru yapılmaktadır.

Merkez Konseyimizce bu gelişmeler üzerine konuya ilişkin çalışma ve değerlendirmeler yapılmıştır. Üyelerimizin bilgi belge desteği ve katkısı ile üç alanda sorunun çözümü için çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır.

Bunlardan ilki fazla çalışmaya sınır getirilmesi, fazla çalışmaların fiili hizmet süresi zammı yolu ile emeklilik süresinde değerlendirilmesi ve aşırı yıpranmayı dikkate alan bir ücret artışı sağlanması olanaklarını içerir bir yasal değişiklik için siyasi partiler ve TBMM nezdinde girişimlerin yürütülmesi. Her düzeyde hekimlere yeterli dinlenme hakkı ve kendilerini yenileme hakkı verilmesinin sağlık hakkına ve sağlık hizmetine olumlu katkısının görünür kılınması.

İkincisi ise henüz iç hukuk yolları tüketilmeden uluslararası yargı yolları ve başvuru olanaklarının zorlanması. Bu konudaki çalışmalar tamamlandığında ayrıca bilgi verilecektir.

Üçüncü olarak ise henüz tamamlanmayan iç hukuk alanında yaşanan ağır hak ihlallerinin anlatılması için üyelerimizle birlikte ortak çalışma yürütülmesi. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava takip edilecek olmakla birlikte; yukarıda numarası belirtilen hem kurumsal hem de bireysel davaya aynı uygulamalara maruz kalan hekimlerin bilgi ve belgeleriyle birlikte katılımları sorunun ve boyutunun anlaşılması açısından katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bu amaçla isteyen üyelerimizin açılmış bulunan bu davaların herhangi birine davacı yanında katılması için örnek katılma dilekçesi hazırlanmıştır. Dilekçede kişisel bilgilere göre değişiklik gösterecek hususların dilekçe üzerinde girilerek Danıştay’a sunulması yeterlidir.

(Hekim Tarafından Açılan Davaya Katılma Dilekçesi için)

(TTB Tarafından Açılan Davaya Katılma Dilekçesi için)

Bir diğer iç hukuk yolu ise doğrudan nöbet uygulamasının ve uygulama dayanağı Tebliğ hükmünün iptalini istemektir. Bu konuda da örnek dava dilekçesi hazırlanmıştır. (Örnek Dava Dilekçesi için)

Müdahale dilekçesi verilmesi ve dava açılması ile ilgili yargılama giderlerine ilişkin bilgilendirme metni yazımız ekinde yer almaktadır. (Masraf Bilgi Notu için)

Birliğimizce, sorunun yargı ve yasama, kamuoyu dahil olası her platformda anlatılabilmesi için üyelerimizden gelecek bilgi ve belgelere gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla;

-Son bir yıl içinde tutulan icap nöbetlerine ilişkin idareden alınmış onaylı dökümler,

-Bu nöbetlerin karşılığı olarak nöbet ücreti alıp almadığınıza ilişkin dökümler,

-Varsa fiilen çalışılan sürelere ilişkin dökümlerin ve,

-Nöbet nedeniyle oluştuğunu düşündüğünüz sorunlara (kişisel, sosyal, ailevi vb) ilişkin kısa bir bilgi notunun Birliğimize ulaştırılmasını bekliyoruz. Belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi özellikle rica olunur.

Belge istenmesine ilişkin örnek bir başvuru dilekçesi de hazırlanmıştır. (Örnek Belge İsteme Dilekçesi için)

Saygılarımızla.Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 704 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.